THỜI KHÓA BIỂU KHÓA XUÂN 2017

Quận 1 (33 C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm)


Khóa Toán
Tên Lớp Ngày
Bắt Đầu
Ngày
Kết Thúc
Thời Gian Học Học Phí
(VND)
Math 9000 14/06/2017 26/08/2017 T.4 17:30 – 19:00 T.7 15:30 – 17:00 9,600,000
Khóa Anh Ngữ
Tên Lớp Ngày
Bắt Đầu
Ngày
Kết Thúc
Thời Gian Học Học Phí

(VND)

Foundation A 13/06/2017 26/08/2017 T.3 17:30 – 19:00 T.7 10:00 – 11:30 7,800,000
Climber A 15/06/2017 26/08/2017 T.5 17:30 – 19:00 T.7 13:00 – 14:30 9,900,000
Climber Honors 15/06/2017 26/08/2017 T.5 16:00 – 17:30 T.7 10:00 – 11:30 11,100,00

Quận 2 (214 Nguyễn Văn Hưởng)


Khóa Toán
Tên Lớp Ngày
Bắt Đầu
Ngày
Kết Thúc
Thời Gian Học Học Phí
(VND)
Math 3000 13/06/2017 24/08/2017 T.3 16:00 – 17:30 T.5 16:00 – 17:30 6,900,000
Math 4000 13/06/2017 24/08/2017 T.3 17:30 – 19:00 T.5 17:30 – 19:00 7,300,000
Math 5000 12/06/2017 25/08/2017 T.2 16:00 – 17:30 T.6 16:00 – 17:30 7,600,000
Math 6000 12/06/2017 25/08/2017 T.2 17:30 – 19:00 T.6 17:30 – 19:00 7,900,000
Math 7000 13/06/2017 24/08/2017 T.3 17:30 – 19:00 T.5 17:30 – 19:00 8,400,000
Math 7000 14/06/2017 26/08/2017 T.4 16:00 – 17:30 T.7 10:30 – 12:00 8,400,000
Math 8000 13/06/2017 24/08/2017 T.3 16:00 – 17:30 T.5 16:00 – 17:30 9,100,000
Math 9000 14/06/2017 26/08/2017 T.4 17:30 – 19:00 T.7 13:30 – 15:00 9,600,000
Math IB1 13/06/2017 24/08/2017 T.3 17:30 – 19:00 T.5 17:30 – 19:00 10,100,000
Math IB2 13/06/2017 24/08/2017 T.3 16:00 – 17:30 T.5 16:00 – 17:30 10,400,000
Help Session T.7 15:00 – 17:00 Tặng kèm khi đăng ký lớp Toán
Khóa Anh Văn
Tên Lớp Ngày
Bắt Đầu
Ngày
Kết Thúc
Thời Gian Học Học Phí
(VND)
Foundation A 14/06/2017 26/08/2017 T.4 17:30 – 19:00 T.7 15:00 – 16:30 7,800,000
Foundation B 12/06/2017 25/08/2017 T.2 17:30 – 19:00 T.6 17:30 – 19:00 7,800,000
Climber A 14/06/2017 25/08/2017 T.4 17:30 – 19:00 T.6 17:30 – 19:00 9,900,000
Climber B 14/06/2017 25/08/2017 T.4 16:00 – 17:30 T.6 16:00 – 17:30 11,100,000
Climber Honors 14/06/2017 26/08/2017 T.4 17:30 – 19:00 T.7 15:00 – 16:30 11,100,000
Summit Honors 14/06/2017 26/08/2017 T.4 16:00 – 17:30 T.7 13:00 – 14:30 12,000,000

Quận 7 – Phú Mỹ Hưng (06 Tôn Dật Tiên)


Khóa Toán
Tên Lớp Ngày
Bắt Đầu
Ngày
Kết Thúc
Thời Gian Học Học Phí
(VND)
Math 2000 12/06/2017 23/08/2017 T.2 18:00 – 19:30 T.4 18:00 – 19:30 6,600,000
Math 3000 12/06/2017 25/08/2017 T.2 18:00 – 19:30 T.6 18:00 – 19:30 6,900,000
Math 5000 13/06/2017 24/08/2017 T.3 17:30 – 19:00 T.5 17:30 – 19:00 7,600,000
Math 6000 13/06/2017 24/08/2017 T.3 17:30 – 19:00 T.5 17:30 – 19:00 7,900,000
Math 7000 12/06/2017 25/08/2017 T.2 17:30 – 19:00 T.6 17:30 – 19:00 8,400,000
Math 8000 12/06/2017 25/08/2017 T.2 16:00 – 17:30 T.6 16:00 – 17:30 9,100,000
Math 8000 14/06/2017 26/08/2017 T.4 18:00 – 19:30 T.7 10:30 – 12:00 9,100,000
Math 9000 14/06/2017 26/08/2017 T.4 17:30 – 19:00 T.7 15:00 – 16:30 9,600,000
Help Session T.7 15:00 – 17:00 Tặng kèm khi đăng ký lớp Toán
Khóa Anh Ngữ
Tên Lớp Ngày
Bắt Đầu
Ngày
Kết Thúc
Thời Gian Học Học Phí
(VND)
Foundation A 13/06/2017 24/08/2017 T.3 17:30 – 19:00 T.5 17:30 – 19:00 7,800,000
Foundation B 13/06/2017 24/08/2017 T.3 17:30 – 19:00 T.5 17:30 – 19:00 7,800,000
Climber A 12/06/2017 23/08/2017 T.2 17:30 – 19:00 T.4 16:00 – 17:30 9,900,000
Climber B 14/06/2017 25/08/2017 T.4 17:30 – 19:00 T.6 17:30 – 19:00 11,100,000
Climber Honors 13/06/2017 24/08/2017 T.3 17:30 – 19:00 T.5 17:30 – 19:00 11,100,000
Math Mastery
Sáu ngày mỗi tuần:
Thứ Hai 15:30 – 17:30
Thứ Ba 15:30 – 17:30
Thứ Tư 15:30 – 17:30
Thứ Năm 15:30 – 17:30
Thứ Sáu 15:30 – 17:30
Thứ Bảy 13:00 – 15:00
Học sinh phải tham gia ít nhất 2 buổi mỗi tuần để đảm bảo kết quả học.